VPBP 2016

Témata VPBP na rok 2016


Na základě ustanovení paragrafu 108 odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Ukládá PP GŘ provést na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměření kontrol:
– kontrola plnění opatření veřejných prověrek bezpečnosti práce z roku 2015,
– kontrola únikových cest, přístup na přístupové lávky a manipulace s pomocnými lávkami,
– kontrola stavu nouzového osvětlení,
– kontrola stavu denních a obsluhových místností.

Kontroly budou provedeny za účasti zástupců odborové organizace, specialisty BOZP a PO a zaměstnance příslušného kontrolovaného útvaru (výrobní sekce, sekce lidských zdrojů, správce budovy apod.).

O provedené prověrce provede zástupce odborové organizace zápis, který projedná s vedoucím výrobní sekce, popř. vedoucími ostatních útvarů, do jejichž odpovědnosti spadá prověřovaný úsek.

Všechny kontroly musí být provedeny do 15.12.2016.

          Zápisy a fotografie BOZP / VPBP jsou na intranetu – Proj085

Comments are closed.